Klauzula informacyjna

Szanowny Kliencie, realizując obowiązek informacyjny przekazujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. L 119/2016) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO – informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arkadiusz Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski. Adres wykonywania działalności 64-100 Leszno, ul. Szybowników 28.

2. Z Administratorem można się skontaktować:

 • za pomocą adresu e-mail: [email protected];
 • w miejscu wykonywania działalności, tj. ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno;

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych tj. Krzysztof Brońka, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected]. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu:

 • zawarcia i realizacji umów na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • przygotowania ofert zmierzających do pozyskania kontrahentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiW (DZ. UE. L 119/89)
 • prowadzenia i wykonawstwa usług z zakresu monitoringu na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019, poz. 125);

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą poddawane profilowaniu z wyjątkiem danych z systemu monitoringu wizyjnego pozyskanych w trakcie świadczenia usług zabezpieczenia technicznego w trakcie imprez masowych.

10. Arkadiusz Ciesielski przetwarza dane osobowe co do których istnieje obowiązek prawny ich podania. W przypadku ofert i zawarcia umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji umów i usług.

Stoimy na straży bezpieczeństwa.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Nasze systemy
bezpieczeństwa pozwalają na natychmiastowe wykrycie zagrożenia.